Urologische zorgen

Juridische achtergrond: urologische zorgverstrekking

Inleiding en verantwoording

De uitoefening van de verpleegkunde wordt door een hele reeks juridische bepalingen omschreven. De rol en de functie alsook de verantwoordelijkheden van de beoefenaar van de verpleegkunde worden erin uiteengezet. De basisdeskundigheid, de te bereiken deskundigheidsniveaus en de vereiste beroepsattitudes hangen met de vereiste kennis samen.

Koninklijk Besluit nummer 78 of KB nr. 78: link: ‘wet over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen’

Definitie van de verpleegkunde

Lijst verpleegtechnische handelingen

KB 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van de uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, gewijzigd door de KB van 4/9/1990; 25/11/1991; 27/12/1994; 6/6/1997; 2/7/1999; 7/10/2002; 13/7/2006; 21/4/2007.

  • B-handelingen
   De verpleegkundige mag technisch verpleegkundige verstrekkingen of ‘B-handelingen’ uitvoeren. Deze handelingen zijn onder te verdelen in B1- en B2-handelingen:

   • B1-handelingen: verstrekkingen waarvoor geen voorschrift van de arts nodig is.
   • B2-handelingen: verstrekkingen waarvoor een voorschrift van de arts nodig is.
 1. Urogenitaal stelsel
  • B2 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op:
   1. Blaassondage;
   2. Blaasinstillatie;
   3. Drainage van de urinaire tractus.
  • B2 Verwijdering, vervanging na fistelvorming (met uitzondering van de eerste vervanging uit te voeren door de arts) en toezicht op de supra-pubische blaassonde met ballon.
 1. Huid en zintuigen
  • B1 Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op:
   1. De verzorging van stomata, wonden met wieken en drains (B1).
 1. Hygiëne
  • B1 Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling.
 1. Fysische beveiliging
  • B1 Maatregelen ter preventie van infecties.
  • B1 Maatregelen ter preventie van decubitusletsels.
 1. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose en de behandeling
  • B1 Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functieletsels.
  • B2 Staalafneming en collectie van secreties en excreties.
 1. Zorgkundigen

Onderstaand enkel de verstrekkingen/handelingen vermeld die zich richten op de urologische zorgen:

  • Observeert het functioneren van de blaassonde, observeert en signaleert eventuele problemen.
  • Past de maatregelen ter voorkoming van infecties toe.
Print Friendly, PDF & Email